OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UXO MARINE S.A. – 07.06.2021

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UXO MARINE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W RUMII

 

z dnia 07.06.2021 r.

 

Zarząd UXO MARINE Spółki Akcyjnej (,,Spółka”) z siedzibą w Rumii (84-230), przy ulicy Derdowskiego 30, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637786, NIP 6381817131, REGON 365441796, działając w oparciu o postanowienia art. 399 §1, art. 402 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym na dzień 06 lipca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 09:30 w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Bolczyka w Mysłowicach przy ulicy Mikołowskiej 12A/1, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., a także przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Post by uxomarine_admin

Comments are closed.