Prace podwodne

Budowle hydrotechniczne na etapie ich powstawania dawały nam jak do tej pory największe zlecenia. Jednakże podwodne prace nurkowe wykonujemy w zdecydowanie szerszym zakresie i nie zawsze są one związane z obiektami hydrotechnicznymi. Są to między innymi:

 • Prace podwodne oraz prace hydrotechniczne pod wodą polegające na umacnianiu dna, czyli:
  • montaż gabionów
  • układanie xbloków
  • układanie worków
 • Prace wydobywcze pod wodą. Tutaj bardzo często pomocny jest eżektor, a czasami kilka naraz
  • poszukiwania podwodne
  • rozminowanie
  • archeologia podwodna
  • prace saperskie
 • Odpady niebezpieczne które zalegają pod wodą i wymagane jest ich wydobycie. 
W celu uszczegółowienia, jakie jeszcze prace podwodne wykonujemy z wykorzystaniem naszych maszyn i urządzeń, prezentujemy poniższy wykaz:
  • spawanie podwodne
  • podwodne prace saperskie
  • cięcie podwodne metodą ultratermiczną
  • wiercenie pod wodą
  • cięcie mechaniczne
  • rozbijanie – dysponujemy zarówno urządzeniami pneumatycznymi jak i hydraulicznymi o dużej mocy
  • malowanie pod wodą farbami polimerowymi
  • betonowanie podwodne. Stosowany jest tutaj beton hydrotechniczny o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych
  • bezinwazyjny pomiar grubości blachy. Miernik grubości użytkowany przez nas charakteryzuje się dużą dokładnością pomiarów.

Nosimy się też z zamiarem zakupu urządzeń hydro akustycznych. Budowla hydrotechniczna taka jak pomost, falochron, molo pirs itd. wymaga okresowych przeglądów. Zakupione urządzenia chcemy wykorzystywać głównie do tych właśnie celów, ale również aby prowadzić bardziej skuteczne poszukiwania podwodne. Dysponując tymi urządzeniami możemy podnieść standard obsługi zleceniodawcom. Będą mogli otrzymywać podwodne zdjęcia i podwodne filmy również z obszarów gdzie przejrzystość wody uniemożliwia wykonanie jakiejkolwiek dokumentacji zdjęciowej tradycyjną techniką.
Reasumując . Roboty hydrotechniczne to również często i prace podwodne zlecane firmom nurkowym. Należy jednak pamiętać, że nurkowanie zawodowe wymaga znacznie większych restrykcji w zakresie bezpieczeństwa a co się z tym wiąże nakładów finansowych na sprzęt do nurkowania typu hełmy, maski pełno twarzowe, radiowa łączność podwodna To są oczywiście standardy w nurkowaniu zawodowym.

Wykonujemy również ekspertyzy oraz okresowe przeglądy stanu technicznego konstrukcji budowlanych i inżynierskich znajdujących się całkowicie lub częściowo pod wodą takich jak: filary i przyczółki mostów, nadbrzeża, tamy, jazzy oraz innych budowli hydrotechnicznych. Rozpoznawanie dna cieków i zbiorników wodnych przed posadawianiem konstrukcji budowlanych i inżynierskich kesonów, fundamentów itp.

Dodatkowo pragniemy nadmienić że te prace w myśl ustawy należy zlecać firmom nurkowym ze stosownymi certyfikatami i uprawnieniami. (Dz. U. Nr 199 poz.1936 z 2003 r. z późniejszymi zmianami)

Inspekcja, obserwacja:


 • inspekcja obiektów śródlądowych, morskich, platform, rurociągów;

 • sprawdzanie stanu głowic odwiertów;

 • lokalizacja i identyfikacja, określanie stanu zatopionych statków, samolotów oraz wszelkich zagubionych obiektów;
 • 
badania fizyczno-chemiczne środowiska morskiego;

 • próby biologiczne;
rozpoznanie geologiczne;
obserwacje pod lodem.

Monitoring prac podwodnych:


 • obserwacja operacji cementowania;
palowania dna;

 • operacji kładzenia kabla i rurociągu;
 • 
pomiary długości kabli i odcinków rurociągów oraz określanie ich konfiguracji;
 • 
prowadzenie operacji osiowania i orientowania konstrukcji.

Instalowanie i odzyskiwanie elementów wyposażenia konstrukcji pod wodą:


 • małych obiektów;

 • dużych części wyposażenia instalacji;

 • dostarczanie danych o głębokości i orientacji części instalacji;
 • 
asystowanie przy odzyskiwaniu i naprawie kabla i rurociągu;

 • układanie kabli.

Konserwacja i obsługa:


 • sprawdzanie wizualne integralności konstrukcji (np. lokalizacja miejsc przecieków);
 • 
usuwanie organizmów morskich porastających konstrukcję, czyszczenie powierzchni;
 • 
instalowanie anod protektorowych;

 • obsługa zaworów.

Wspieranie wierceń poszukiwawczych ropy i gazu w dnie morskim:


 • przegląd strefy, lokalizacja odwiertu;
 • 
umieszczanie i odnajdowanie boi akustycznych;

 • obserwacja otworu pilotowego dla gazu;
 • 
osiowanie urządzeń wiertniczych przy ponownym rozwiercaniu;
 • 
obserwacja orientacji, rozdzielania, wydobywania urządzeń wiertniczych;
 • 
obserwacja operacji cementowania odwiertu;

 • potwierdzanie kąta nachylenia risera (rura prowadząca segmenty wiertnicze);

 • kontrola poziomu bazowego;

 • inspekcja risera;

 • rejestracja prędkości prądu i temperatury wody w funkcji głębokości;

 • usuwanie rumowisk w sąsiedztwie odwiertu;
 • przecinanie kabli i lin;

 • odnajdowanie zgubionego wyposażenia;

 • awaryjne uwalnianie złączy hydraulicznych;

 • wymiana pierścieni w złączach hydraulicznych;

 • umieszczanie ładunków wybuchowych;

 • zaczepianie lin na górach lodowych w celu ich odholowania;

 • wydobywanie zatopionych i zalegających drzew w wyrobiskach kopalni odkrywkowych.

Cięcie i spawanie pod wodą:

 • 
cięcie ścianek larsenów;
 • 
wytapianie otworów pod kotwy.