OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UXO MARINE S.A. – 02.06.2020

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UXO MARINE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

 

z dnia 02.06.2020 r.

 

Zarząd UXO MARINE Spółki Akcyjnej (,,Spółka”) z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju (43-230), przy ulicy Szkolnej 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637786, NIP 6381817131, REGON 365441796, działając w oparciu o postanowienia art. 399 §1, art. 402 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym na dzień 30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Bolczyka w Mysłowicach przy ulicy Mikołowskiej 12A/1, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., a także przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 11. Zmiana § 2 Umowy Spółki – poprzez zmianę siedziby Spółki.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Post by uxomarine_admin

Comments are closed.