Usługi hydrograficzne / postprocessing danych sondażowych

Oferujemy wykonywanie następujących usług hydrograficznych:

  • pomiary batymetryczne i sonarowe (trałowanie hydroakustyczne, sprawdzenie czystości dna) w strefie przybrzeżnej obszarów morskich, w portach oraz na wodach 
śródlądowych;
  • pomiary batymetryczne zbiorników wodnych z wyznaczeniem stopnia ich zalądowania;
  • okresowe przeglądy podwodnych części budowli hydrotechnicznych, rurociągów i nabrzeży (roczne, pięcioletnie);

  • pomiary geodezyjne w rejonie prac hydrograficznych (pomiary sytuacyjno – wysokościowe, pomiary niwelacyjne);

  • inspekcja dna, budowli hydrotechnicznych i rurociągów w strefie przybrzeżnej obszarów morskich, w portach oraz na wodach śródlądowych, środkami telewizji podwodnej 
(pojazd mini ROV);

  • badania magnetometryczne oraz rozpoznanie saperskie.
-  poszukiwanie ofiar utonięć oraz zatopionego mienia.
  • analiza danych batymetrycznych z echosond jedno i wielowiązkowych;
- wykonywanie planszetów sprawozdawczych w dowolnym układzie odniesienia i skali opracowania;
- interpretacja obrazów sonarowych oraz tworzenie mozaiki sonarowej;
- obliczanie kubatury, wykonywanie przekrojów poprzecznych;
  • tworzenie dokumentacji sprawozdawczej i map sytuacyjnych.

Wykonujemy postprocessing danych sondażowych